Beleid

Het beleid van de stichting is als volgt:

  • Het verlenen van financiële hulp en steun in natura; dit ter inrichting en instandhouding van het Bijna Thuis Huis Nuenen.
  • Het organiseren van diverse activiteiten, zoals onder andere het werven van donateurs en sponsers.
    De giften van donateurs en sponsors zullen worden gebruikt voor het veraangenamen van de leefomgeving van de gasten en het onderhoud en instandhouden van het Bijna Thuis Huis Nuenen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.


Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door

  • subsidies en donaties.
  • schenkingen, erfstellingen en legaten.
  • alle andere verkrijgingen en baten.

Noch een natuurlijke persoon noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen.